טיפול במסורבי כניסה לישראל

מבוא 
מסורבי כניסה לישראל נחלקים לשני סוגים. הסוג הראשון, מתייחס לקבוצת הזרים אשר בקשתם לאשרת כניסה לישראל נדחתה מכל סיבה שהיא עוד בשהותם בארץ מוצאם. הסוג השני, מתייחס לקבוצת הזרים אשר הגיעו לנתב"ג ופקיד משרד הפנים סירב להכניסם מכל סיבה שהיא. זר המנוי על הקבוצה השניה מועבר למתקן הכליאה – "מתקן המסורבים", הממוקם בסמוך לנתב"ג, לשם ארגון לקראת גירושו מן הארץ.ב"מתקן המסורבים" הזרים מוחזקים למשך מספר שעות עד לגירושם מן הארץ, בדרך כלל שהותם ב"מתקן הכליאה" לא נמשכת מעבר ל-24 שעות. לשם כך, נודעת חשיבות יתרה להיוועצות באופן מיידי  בעו"ד המומחה לענייני אשרות לשם מניעת גירושו של הזר מן הארץ.המסגרת הנורמטיבית
מושכלות יסוד הם כי מדינת ישראל כמדינה ריבונית מוסמכת לפקח על הנכנסים בשעריה, ולהרחיק שוהים בלתי חוקיים, בין היתר, על ידי החזקתם במשמורת לצורך כך[1]. חוק הכניסה לישראל, תשי"ב – 1952 מסמיך את קצין ביקורת הגבולות לעכב את כניסתו של אדם לשם בירור רשותו להכנס למדינה, ואף לסרב להכניסו, ומתיר את החזקתו במתקן עד ליציאתו מישראל.

מכוח החוק הותקן צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), תשל"ד – 1974, הקובע פטור מחובת אשרת כניסה מראש לישראל לבעלי אזרחויות שונות. עם זאת, מחוקק המשנה הותיר בידי שר הפנים את הסמכות לעריכת בירור, בדיקה וסירוב כניסה, ככל שנמצאו לדעתו נסיבות המצדיקות זאת. שיקול דעתו של שר הפנים בישמו את הוראות חוק הכניסה לישראל הוא רחב.

יש לציין ולהדגיש, כי כליאתו של הזר ב"מתקן הכליאה" הרי היא אקט מנהלי לכל דבר, ומשכך אין די בקיומה של סמכות כשלעצמה כדי להכשיר את הפעולה המנהלית, ונדרשת בחינה של אופן הפעלת הסמכות ויישומה, בהתאם לתכלית החקיקה המסמיכה וחוקי היסוד[2]. יש לזכור כי המעשה מנהלי כפוף לעקרונות המנהלים וביניהם סבירות ומידתיות, ועומד לביקורת שיפוטית[3].

בהקשר זה חשוב להדגיש כי לאור אופי הזכויות הנשללות מחד גיסא, ולאור העובדה שהשלילה היא מנהלית ולא עונשית לצורך הגשמת תכלית הפיקוח על הנכנסים לישראל מאידך גיסא, קיימת חובה מוגברת על הרשות לבחון ולחזור ולבחון את צדקת שלילת החירות בכל נקודת זמן בהתאם לנסיבות המשתנות.

כדברי בית המשפט העליון בעניין דומה:
"בצד בחינת חוקתיותו של הסדר הארכת המשמורת לגבי מוחזק המונע את הרחקתו מן הארץ, נדרשת ביקורת מינהלית קפדנית, רצופה ועיקבית על אופן הפעלתהסמכות האמורה. מאחר שהארכת המישמורת של מי שמונע את הרחקתו משמעותה פגיעה מתמשכת בחירותו של אדם, נדרש פיקוח ומעקב מתמידים על מידת ההצדקה שבהמשך משמורת זו בנתונים הפרטניים של המקרה[4].

התמחות משרד עו"ד דוד אנג'ל
משרד עו"ד דוד אנג'ל יודע לטפל ולהתמודד עם הבעיות השונות העולות תוך כדי סירובו של משרד הפנים לאשר כניסתו של הזר, למשרד עו"ד דוד אנג'ל הצלחות גדולות בתחום. עד היום ניהל משרד עו"ד דוד אנג'ל מאות תיקים של תיירים שביקשו להיכנס לישראל למטרות שונות. עו"ד משרד הפנים דוד אנג'ל עוסק בתביעות מול משרד הפנים כבר למעלה מעשור והוא פועל על מנת למצות עבור לקוחותיו את אותן זכויות המוקנות להם על פי כל דין.

משרד עורך דין עובדים זרים דוד אנג'ל מעניק ליווי צמוד וייצוג ב"מתקן המסורבים": טיפול במתן אשרת כניסה לזרים לסוגיהן * תדרוך והנחיה לפני דיונים במשרד הפנים * תדרוך לפני תשאול במשרד הפנים * תדרוך להכנת מסמכים * הכנת מסמכים * ייצוג צמוד במשרד הפנים * פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות.


[1] תא (ת"א) 161018-09 מחמד אישמט נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 2010).
[2] בג"צ 5190/94 אל טאיי נ' שר הפנים, [פורסם בנבו]
[3] בג"צ 758/88 קנדל נ' שר הפנים, [פורסם בנבו]
[4] בר"ם 696/06 אלקנוב נ' בית הדין לביקורת המשמורת של שוהים שלא כדין, [פורסם בנבו]