קבלת אזרחות ישראלית לאזרח זר שנישא לישראלי

רקע -- אזרחות ישראלית לאזרח זר שנישא לישראלי

נישואין בין זרים שאינם יהודים לבין ישראלים, הפכו לתופעה נפוצה בשני העשורים האחרונים, בין היתר, בעקבות כניסתם לישראל של מאות אלפי אזרחים זרים ממדינות שונות, בשנים האחרונות התווספו לכל אלו אלפי אזרחים זרים מאפריקה שהסתתנו לישראל מגבול מצרים–ישראל מסיבות שונות: סכנת מוות ו/או רעב השורר במדינתם ו/או רצון למעבר למקום מערבי המאפשר סיכוי השתכרות סבירים וכיוצא באלו.

קיים קושי להסדיר מעמד של זר, אשר נמצא ביחסים רומנטיים עם אזרח ישראלי, לא משנה מהי מטרת שהותו, והאם הוא חוקי או לא. לבני הזוג ניתנת האפשרות לבחור באחת משתי האפשרויות: הראשונה, היא הצהרה על ידועים בציבור במשרד הפנים, תהליך הדורש הצהרות וביסוס של הקשר, במיוחד אם הזר מוגדר כשוהה בלתי חוקי. תהליך זה צריך לעבור את האישורים המתאימים במשך כמה שנים, ויכול להוביל בעתיד למעמד של תושב קבע. אפשרות שנייה, היא נישואים אזרחיים מחוץ לישראל ולאחר כחמש שנים התחלה של תהליך קבלת האזרחות, במאמר זה נתמקד באפשרות השנייה -- נישואים לבן זוג זר, שהיא עדיפה יותר כיוון שהיא מאפשרת קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין לאזרחים לא יהודים בסופו של התהליך.

ההבדל המרכזי בין מעמד האזרחות ולבין מעמד תושב הקבע טמון בזכויות שאינן מוקנות לתושב הקבע שהן: הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת והזכות לקבלת דרכון ישראלי. מלבד זכויות אלה, זכאי תושב הקבע לקבל, ככל אזרח ישראלי מן השורה, קצבאות ביטוח לאומי כגון: דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, קצבת נכות וזקנה. הבדל נוסף קיים כאשר התושב משתקע במדינה אחרת, במידה והוא תושב מעמד זה פוקע וכי ילדי תושבים שנולדו בישראל לא יקבלו את מעמד הוריהם באופן אוטומטי, זאת בניגוד לאזרח[1]. מכאן ניתן להבין גם מדוע קבלת אזרחות ישראלית לתושב קבע הינה זכות נדרשת על ידי תושבים רבים, אשר אמנם נהנים מקביעותם בישראל, אולם היו מעוניינים להיחשב כאזרחים לכל דבר.


היסטוריה:

במשך שנים רבות פירש משרד הפנים את חוק השבות -- תש"י-1950, כך שבן-הזוג הזר הלא יהודי, זכה – עם נישואיו לישראלי יהודי – במעמד של יהודי על-פי חוק השבות ובמעמד של עולה על-פי חוק האזרחות -- תשי"ב-1952. אולם, בשנת 1995 שינה משרד הפנים את פרשנותו. על-פי הגישה החדשה אותו בן-זוג שאינו יהודי לא יבוא בגדרי חוק השבות, וממילא לא יזכה בזכויותיו של יהודי, לרבות לא לזכות לקבל אזרחות ישראלית.

בעתירה לבג"ץ[2] שהוגשה בשלהי שנות ה-90, תקפו העותרים – שרובם ככולם נישאו ב"נישואי תערובת" כאשר אחד מבני-הזוג יהודי והאחר אינו יהודי – את הגישה הפרשנית החדשה של משרד הפנים. כמו כן הם תקפו את מדיניות משרד הפנים שלפיה בן-הזוג הלא יהודי נדרש לעזוב את הארץ עד שמשרד הפנים יברר אם הנישואין הם נישואי אמת או נישואין פיקטיביים.


לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

בית-המשפט העליון אישר את פרשנותו החדשה של משרד הפנים ופסק: 
הוראת סעיף 4א לחוק השבות – המקנה זכויות של שבות לבני משפחה לא יהודים של יהודים – נועדה למשפחות של נישואי תערובת בקרב יהודי התפוצות, במגמה שלא להביא לפיצולן ובמטרה לעודד את עלייתן ארצה. מגמה זו ביקש המחוקק להגשים על-ידי הקניית זכויות שבות לבן משפחתו של יהודי, גם בלא להכיר בו כיהודי.

אי לכך זכות השיבה מוקנית אך ורק לבני משפחה של יהודים טרם עלותם ארצה. אך ליהודים  אזרחי ישראל בין מלידה ובין לאחר שמימשו את זכות השיבה לפני נישואיהם -- אין בכוחם להקנות את זכות השבות לבני-זוגם.

זר הנישא לישראלי אינו קונה בעצם נישואיו – זכות להתאזרחות, ולשר הפנים יש סמכות להיעתר או שלא להיעתר לבקשת ההתאזרחות המוגשת לו בידי אותו בן-זוג זר. מנגד פסק בג"ץ כי, מדיניות משרד הפנים לעניינם של זרים שנישאו לישראלים לגרשם עד שמשרד הפנים יברר אם הנישואין הם נישואי אמת או נישואין פיקטיביים, הינה מדיניות שאינה עומדת במבחן המידתיות ולכן היא פסולה ובטלה. עם זאת נפסק, כשבן הזוג הזר שוהה בארץ שלא בהיתר רשאי משרד הפנים להקפיד עם בני הזוג ולדרוש מהם מידת ראיה גבוהה מן הרגיל להוכחת כנות הנישואין.

קבלת אזרחות ישראלית הלכה למעשה

חוק האזרחות קובע כי אזרחות ישראלית נקנית, בין השאר, מכוח התאזרחות לפי סעיפים 5 עד 8 לחוק[3]. סעיף 5(א) לחוק האזרחות קובע התנאים שבהם יכול בגיר להגיש בקשת אזרחות ישראלית ולקבלה על-ידי התאזרחות. תנאי בקשה לאזרחות ישראלית הם:

"התאזרחות 5. (א)  בגיר שאיננו אזרח ישראלי יכול לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות אם נתקיימו בו תנאים אלה:

(1)   נמצא בישראל;
(2)   היה בישראל שלוש שנים מתוך תקופת חמש שנים שקדמה ליום הגשת בקשתו;
(3)    זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע;
(4)  השתקע בישראל או שיש בדעתו להשתקע בה;
(5)    יודע ידיעת-מה את השפה העברית;
(6)   ויתר על אזרחותו הקודמת או הוכיח שיחדל מהיות אזרח חוץ לכשיהיה לאזרח ישראלי".
סעיף 5(ב) לחוק האזרחות מוסיף וקובע: "מי שביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף קטן (א), יעניק לו שר הפנים, אם ראה זאת לנכון, את האזרחות הישראלית על ידי מתן תעודת האזרחות".  בנוסף, סעיף 7 לחוק האזרחות קובע: "בעל ואשתו שאחד מהם אזרח ישראלי… יכול השני לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות, אף אם לא נתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א)".הוראה זו מקלה את תהליך קבלת אזרחות ישראלית של בן-זוג של אזרח ישראלי. ההקלה מתבטאת בכך שבן-הזוג אינו צריך לקיים את התנאי הקבוע בסעיף 5(א) לחוק האזרחות. עם זאת הוראת סעיף 7 לחוק האזרחות אינה מעניקה לבן-הזוג של האזרח הישראלי אזרחות "אוטומטית" מכוח הנישואין. עדיין עומדת בתוקפה הוראת סעיף 5(ב) לחוק האזרחות, החלה גם בהתאזרחות של בן-זוג, ולפיה נתונה שאלת ההתאזרחות לשיקול-דעתו של שר הפנים ("אם ראה זאת לנכון")[4]. שיקול-דעת זה רחב הוא, עם זאת אין הוא בלתי מוגבל[5]. על-פי סעיף 7 לחוק האזרחות מוסמך שר הפנים להעניק אזרחות לבן-זוגו של אזרח ישראל גם אם לא נתקיימו בו הדרישות הכלליות לעניין אזרחות המפורטות בסעיף 5(א) לחוק האמור (דרישות אשר מעטים עומדים בהם).

אזרחות ישראלית לבן זוג: פסיקה ונוהל משרד הפנים

ואולם, שיקול-דעתו של השר בעניין זה הוא רחב. כשם שרשאי הוא לוותר על קיום התנאים הקבועים בסעיף 5(א) כך רשאי הוא שלא לוותר על קיומם ולעמוד על קיום מקצתם. עם זאת, במסגרת שיקול-דעתו, אין השר רשאי להתעלם מהוראת סעיף 7 שעל-פיה ניתן להקל על בני-זוג של אזרחים ישראלים שעה שמבקשים הם לזכות באזרחות ישראל, כפי שנקבע בבג"ץ 4156/01 מריו דימיטרוב נ' משרד הפנים[6]:    "הוראה זו מקילה על תהליך ההתאזרחות של בן זוג של אזרח ישראלי. ההקלה מתבטאת בכך שבן הזוג אינו צריך לקיים את התנאי הקבוע בסעיף 5(א) לחוק האזרחות. עם זאת, הוראת סעיף 7 לחוק האזרחות אינה מעניקה לבן הזוג של האזרח הישראלית אזרחות "אוטומטית" מכוח הנישואין. עדיין עומדת בתוקפה הוראת סעיף 5(ב) לחוק האזרחות, החלה גם בהתאזרחות של בן זוג, לפיה נתונה שאלת ההתאזרחות לשיקול דעתו של שר הפנים ("אם ראה זאת לנכון")… שיקול דעת זה רחב הוא. עם זאת, אין הוא בלתי מוגבל. האם הופעל שיקול דעת זה כדין במקרה שלפנינו? ביסוד גישתו של שר הפנים מונחת התפיסה, כי מתן אזרחות ישראלית לבן זוג זר של אזרח מותנית, בין השאר, בקשר נישואין תקף ואמיתי… האם שיקול זה הוא כדין? לדעתי, התשובה היא בחיוב.

גישתו של חוק האזרחות, לפיה ניתן להגמיש את התנאים להתאזרחות מקום שבן זוגו של המבקש להתאזרח הוא אזרח ישראל, מבוססת על הרצון לשמור על שלמות התא המשפחתי, ועל הצורך למנוע פיצול אזרחותם של מרכיביו".   במסגרת שיקול דעתו הוציא שר הפנים את נוהל: "נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי"[7]. על פי סעיף ה.12 לנוהל, "ההחלטה לאישור הבקשה וכניסת בני הזוג להליך המדורג תתקבל לאחר בדיקה מקיפה לרבות ראיון אישי, בהתאם לנוהלי הראיון, לגבי המרכיבים הבאים: א. כנות קשר הנישואים בין בני הזוג והמשך קיומו…". נוהלי הראיון קבועים בנוהל מס' 5.1.0013: "נוהל עריכת ראיונות". על פי הנוהל, "הראיון יתנהל בדרך של שיחה אישית עם המרואיין, באמצעות שאלות ותשובות, ולמרואיין תינתן הזדמנות הוגנת להשמיע טענותיו… הראיון ייערך בשפה אותה דובר ומבין המרואיין". עוד נקבע בנוהל כי "הראיון יירשם בשפה העברית… בתום הראיון יתבקש המרואיין לקרוא את תיעוד הראיון ולאשרו בחתימתו. מרואיין שאינו דובר השפה העברית או שאינו יודע לקרוא, יתורגם עבורו הראיון ולאחר מכן יתבקש לחתום עליו".


לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

הבעיות השכיחות בנוגע לאיך מקבלים אזרחות ישראלית כדין:

בפועל מאחר ושיקול דעתו של שר הפנים רחב בעניין זה, לרוב משרד הפנים מערים קשיים בבקשה לאזרחות ישראלית ויוצר סחבת באמתלות שונות, כאשר לעיתים בני הזוג מתייאשים ומאבדים את רצונם לקבלת הזכות להתאזרחות/קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין אשר הינה על פי החוק. קשיים אלו קיימים כדי למנוע מזרים להשתמש בנישואין כאמצעי בלבד לקבלת אזרחות, כך למשל במנהלת ההגירה בארה"ב[8] קיימים קשיים דומים וזאת כדי למנוע מצב בו מתחזים לבני זוג יקבלו אזרחות.

כחלק מהבדיקות הקפדניות שנוהג לעשות משרד הפנים, אין משרד הפנים מייחס אלא חשיבות מעטה לתעודת הנישואין שבני-הזוג מציגים לפניו כראיה לנישואין, ולמותר לומר כי אין הוא מסתפק באותה תעודה. בתהליך קבלת אזרחות ישראלית, מזמן משרד הפנים את בני-הזוג לשיחה, ועורך דיונים נוספים מתוך מטרה לעמוד על אמיתות הנישואין ועל הימשכו של קשר הנישואין. יודגש כי בטרם שיחה זו והבדיקה המעמיקה שנערכת במשרד הפנים -- מומלץ ואף קריטי להיעזר בעורך דין לענייני משרד הפנים.

לכן, רק בהיווכח משרד הפנים לדעת כי הנישואין נישואי-אמת הם – ולו לכאורה – ובהיעדר מניעה ביטחונית או פלילית להמשך שהותו של בן-הזוג בארץ, רק אז תתחיל תקופת "המבחן המדורג". משכה הכולל של תקופת "המבחן המדורג" הוא כחמש שנים (ולעיתים מרובות אף יתרה מכך), ותחילתה – כאמור – ביום שבו נוכח משרד הפנים לדעת כי שניים שהציגו עצמם כבני-זוג אכן בני-זוג הם לנישואי-אמת.

קשיים אלו בקבלת האזרחות מצטרפים לבעיות אחרות הקיימות, כך לדוגמא משרד עו"ד דוד אנג'ל טיפל במקרה בו בן הזוג הישראלי נשוי לאישה אחרת ואינו יכול להתגרש ממנה עקב מאבק משפטי בבימ"ש או בביד"ר, כידוע איש/ה יכולים לדחות את מועד הגירושין כפי רצונם, מה דינו של אדם שאינו יכול להתגרש, כיצד יינשא? האם משרד הפנים יאשר לו? לרוב מקרים מעין אלו מגיעים לפתחי בימ"ש.

מקרה נוסף בו טיפל משרד עו"ד דוד אנג'ל, כאשר בת הזוג הזרה הייתה נשואה במדינת אזרחותה לאחר, וזה אינו מעוניין ליתן לה גט למרות היותם פרודים שנים רבות, בעיה זו שכיחה בעיקר במדינת הפיליפינים אשר נחשבת למדינה קתולית במהותה, ולא ניתן להתגרש כלל, כי אם לבטל את הנישואין, זאת בנוסף לעובדה כי תהליך זה ארוך וממושך אשר יכול להימשך מספר שנים בגלל סירוב אחד מבני הזוג, מה יהיה על בן הזוג השני? איך מקבלים אזרחות ישראלית במצב כזה? כל זאת ועוד משרד עו"ד דוד אנג'ל טיפל ונחל הצלחות מרובות, ואף חלקן הפכו לתקדימים משפטיים.

התמחות משרד עו"ד דוד אנג'ל

כפי שהוסבר לעיל, מרבית מקרי נישואי זר לאזרח ישראלי באספקלריה של קבלת אזרחות הינם מורכבים, כאשר משרד הפנים, שהינו לרוב המחסום בפני אזרחים זרים, אינו מקל על החיים של המבקשים בעניין -- בלשון עדינה.

מזה למעלה מ-20 שנים, משרד עו"ד דוד אנג'ל מייצג אזרחים/זוגות בהתנהלות מול משרד הפנים / מנהלת ההגירה וכן מופיע בהצלחה בכל הערכאות השיפוטיות לרבות עתירות לבית הדין לעררים ולבג"ץ.

משרד עורכי דין אזרחות ישראלית דוד אנג'ל יודע לטפל ולהתמודד עם הבעיות השונות העולות תוך כדי הסדרת אזרחות ישראלית לבן זוג זר הנישא לישראלי. למשרדנו הצלחות כבירות בתחום, לרבות תקדימים שמשרדנו סייע ליצירתם. עד היום ניהל משרדנו אלפי תיקים של ישראלים, שביקשו להסדיר את מעמדם של בני זוגם הזרים, הן במשרד הפנים והן בבתי המשפט. משרד עו"ד דוד אנג'ל עוסק בייצוג מול משרד הפנים והוא פועל בשיטתיות, מקצועיות ויצירתיות על מנת למצות עבור לקוחותיו את זכויות המעמד בישראל.

משרד עו"ד אזרחות ישראלית דוד אנג'ל מעניק ליווי צמוד וייצוג מול משרד הפנים: טיפול בתהליך קבלת אזרחות ישראלית מתחילתו ועד סופו המוצלח, לרבות קבלת אזרחות דרך נישואים * במתן אשרת כניסה לישראל לבן/בת זוג שהוא אזרח זר שנישא לאזרח ישראלי * תדרוך והנחיה לפני דיונים/ראיונות/שימועים במשרד הפנים * תדרוך להכנת מסמכי בקשה לאזרחות ישראלית * הכנת מסמכים לצורך מיקסום הסיכויים לקבלת האשרה/אזרחות * ייצוג אישי והדוק מול משרד הפנים * פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות.


[1] תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד -- 1974, סעיפים 11 ו- 12.
[2] בג"ץ 2355/98 ישראל סטמקה נ' שר הפנים, נג (2) 728 (1999).
[3] סעיף 1 לחוק האזרחות, תשי"ב-1952 (להלן: "חוק האזרחות").
[4] ראו: בג"ץ 754/83 רנקין נ' שר הפנים, פ"ד לח(4) 113, (1984) בעמ' 117; בג"ץ 3648/97 סטמקה נ' שר הפנים, פ"ד נג(2) 728, (1999) בעמ' 765.
[5] בג"ץ 4156/01 מריו דימיטרוב נ' משרד הפנים, נו (6) 289 (2002).
[6] שם.
[7] וראו בג"ץ 7139/02 פריאל עבאס-בצה ו-22 אח' ואח' נ' שר הפנים פ"ד נז(3), 481
[8] ר': 8 U.S.C. § 1255(e)(3); emphasis added – M. C.

מה מספרים הלקוחות שלנו

נעה צדיק
נעה צדיק
2021-08-22
תותח!!
תום רז
תום רז
2021-06-07
צוות המשרד נתן מענה מיידי ואדיב לשאלות שלי! המון תודה
erez rrr
erez rrr
2021-06-07
שירות מצויון. שירה, את אלופה.
Rute pacheco
Rute pacheco
2021-06-06
אני דוד מג מבת ים מרוצה מאוד מהטיפול של משרד עורכי דין דוד אנג'ל ועובדיו המסורים עם יחס יוצא מהרגיל מומחים בהגשת כל המסמכים הנחוצים למשרד הפנים ובהצגת המסמכים בזמן ולעמוד מולם במקצועיות בתודה ובכבוד רב דוד .מ
Shulamit Avraham
Shulamit Avraham
2021-04-22
תודה על שירות מצויין ומהיר, ובמיוחד לשירה שמאוד אכפת לה ונותנת שירות מכל הלב. ממליצה בחום
Канал ПозитиФФчик
Канал ПозитиФФчик
2021-04-13
מאוד ממליצה!! התקשרתי אם שאלה ותוך דקה נתנו לי מענה והסבירו מה עלי לעשות. תודה רבה לכם!
braa esa37
braa esa37
2021-02-12
מומלץ בחום.