היתר העסקת עובד זר

מעסיק, פרטי או חברה, המעוניין להעסיק עובד זר, חייב לקבל היתר עבודה, אישור/רישיון להעסקת העובד. זה מצידו יקבל אשרת עבודה מסוג ב'1 שתשלים את התהליך בין המעסיק לבינו.

משרד הפנים מעמיד תנאים שונים ומגוונים לקבלת היתר עבודה ואשר משתנים בהתאם לתחום העיסוק והסיבות לבקשה להעסיק עובד זר. על המעסיק להכיר את הנהלים והתנאים המקדימים ולעמוד בכולם, אחרת ייחשב לעובר עבירה פלילית.


  לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  אישורי עבודה לעובד זר – הסוגים והתנאים המקדימים

  כאמור, קבלת היתר עבודה כרוכה בתנאים מקדימים בהתאם לענף העיסוק, התחום וקריטריונים נוספים:

  העסקת מומחים זרים: הליך קבלת היתר עבודה למומחה זר מורכב משני שלבים:

  1. קבלת היתר העסקה במנהל השירות למעסיקים ועובדים זרים: על המעסיק לשלוח בקשה להיתר העסקה, זאת לאחר שווידא שהמומחה הזר שייך לאחת הקטגוריות המאושרות על ידי המדינה. עובד זר שאינו נמנה על אחת מהקטגוריות הללו לא יקבל היתר העסקה.
  2. הנפקת אשרת עבודה מסוג ב'1 מומחה. באשרה יצוין גם המקצוע להעסקה שאושר. התחומים אותם מאשרת המדינה כתחומי מומחיות הינם:
  • איש סגל בכיר בחברת תעופה או ספנות זרה וזאת בכפוף למחויבות הבין לאומית של מדינת ישראל.
  • מנהל או נציג בכיר העומד בהגדרה הבאה: "אדם המכוון או הקובע את יעדיו של ארגון או מחלקות בארגון. הוא נמצא בעמדה בכירה בחברה ואחראי לפעילות אספקה של שירותי הארגון באמצעות פיקוח, שליטה, סמכות להעסיק עובדים ולפטרם או להמליץ על כך או סמכות על פעילויות אחרות הקשורות בכוח אדם" ההיתר ניתן גם בכפוף להמלצת המנהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה.
  • מרצה במוסד להשכלה גבוהה: על המוסד לעמוד בהגדרה הבאה: "מוסד להשכלה גבוהה" הוא: מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, (התשי"ח 1961), מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21 א לחוק האמור, או מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28 א לחוק האמור". על המוסד האקדמי לצרף לבקשה להיתר העסקה גם אישור מהמועצה להשכלה גבוהה שהמוסד המבקש הוא מוסד להשכלה גבוהה כמפורט בנוהל.
  • עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים: דיון בבקשה לקבלת היתר עבור העסקת רופא או אחות במסגרת השתלמות לימודית בבית חולים, או להעסקת רופא מומחה בבית חולים, יתבצע רק אם צורפה לבקשה המלצה ממשרד הבריאות. בנוסף ובהתאם להחלטות הממשלה, לא יינתנו יותר מ-50 היתרים בשנה להעסקת עובדי רפואה שאינם רופאים.
  • אמן זר: היתר להעסקת אמנים יינתן לרוב לאמנים מפורסמים ובעלי מוניטין. לרוב יהיה תוקף ההיתר לתקופה קצרה של שלושה חודשים או פחות ובהתאם לפרק הזמן הנדרש לצורך ההופעה או העבודה אליה הוזמנו. יש לצרף לבקשה להיתר ההעסקה תעודות המעידות על כישורי ומוניטין האומן ומסמכים מהמעסיק (מגיש הבקשה) על פרטי ההופעה המתוכננת. לעתים מועברת הבקשה גם לארגון אומני ישראל לקבלת חוות דעת מהם.
  • יהלומן: על המעסיק המבקש היתר עבודה לאיש מקצוע מענף היהלומים להגיש בקשה אך ורק באמצעות המפקח על היהלומים במשרד הכלכלה.
  • צלם או כתב זר: בקשה להיתר העסקה תוגש אך ורק באמצעות לשכת העתונות הממשלתית ובכפוף לנוהל מיוחד הרלוונטי רק לתחום זה.

  הליך הגשת הבקשה להיתר העסקה של מומחה זר

  על פי הקריטריונים הנ"ל, אם מעסיק מעוניין להעסיק מומחה זר, עליו להגיש את הבקשה לאגף ההיתרים של רשות האוכלוסין בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים. את הבקשה יש לשלוח בדואר. ניתן להגיש גם במסירה ידנית. המסמכים שיש לכלול בבקשה (מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין אשרות):

  • טופס בקשה ממולא כדין
  • תצהיר נלווה החתום על ידי נציג מורשה של המעסיק (מבקש ההיתר). את החתימה יש לבצע בפני עורך דין או קונסול.
  • תדפיס מעודכן שכולל את פרטי המעסיק מרשם החברות/ השותפויות/רישוי עסקים.

  אם המעסיק הוא חברה מקומית יש לכלול בבקשה את המסמכים הבאים:

  –  העתק של 3 טפסים 102 אחרונים אשר הוגשו למוסד לביטוח לאומי עבור עובדים ישראלים. על ההעתק להיות נאמן למקור ומאושר ע"י רואה חשבון או עורך דין.

  – אישור רואה חשבון של החברה המאשר שהחברה פעילה ולא נרשמה לה אזהרת עסק לשנת המס שקדמה לשנת הגשת הבקשה.

  בקשות למומחה חדש: לבקשה מסג זה על המעסיק לצרף קורות חיים של המומחה וכן תעודות שיעידו על השכלה וניסיון או מומחיות של אותו עובד זר. אם התעודות אינן בשפה העברית או האנגלית, יש לצרף להן תרגום נוטריוני. במקרים בהם הבקשה נוגעת להעסקת מומחה זר בשכר מומחים ובמקצוע שלא נדרשת לו השכלה אקדמית, יש לצרף העתק מאושר של רישיון תיווך של החברה הזרה אשר תיווכה בין העובד במדינתו ובין המעסיק המקומי עם הוכחות לתיווך חוקי, חוזה העסקה של מבקש ההיתר עם העובד ואישור של עורך דין ישראלי שבדק את הוראות החוזה ווידא שהן תואמות את החוק הישראלי והנהלים.

  הליך הטיפול בבקשה להיתר העסקת עובד זר

  לאחר שבקשת המעסיק הוגשה באגף ההיתרים, נבדקים אם המעסיק (מבקש ההיתר) עמד בתנאים ובדרישות. במידת הצורך יתבקש המעסיק להשלים מסמכים חסרים או לבצע תיקונים בבקשה ולהחזירם בתוך 21 יום ממועד קבלת הבקשה. אם לא יושלמו המסמכים החסרים ולא יתוקן הדורש תיקון במועד שנקבע, יופסק לאלתר הטיפול בה ואגף ההיתרים יוכל אף לדחות אותה. לאחר שהושלמו המסמכים החסרים עוברת הבקשה לממונה (או עובד רשות ההיתרים שהוסמך מטעמו) ולעתים היא עשויה לעבור לדיון בוועדה מייעצת. אם העובד הזר הוא בעל אזרחות המהווה עניין או דורשת את בדיקת גורמי הביטחון, תעבור הבקשה לבדיקתם טרם מתן האישור.

  ההחלטה מתקבלת בדרך כלל בתוך כשלושים ימי עסקים מים הגשת המסמכים במלואם. אם עולה הצורך בקבלת חוות דעתו של גורם ממליץ או נדרשת בדיקה של הוועדה המייעצת, תתקבל ההחלטה בתוך שלושים יום מיום קבלת חוות הדעת או בדיקת הוועדה. הוועדה המייעצת מורכבת מנציג של אגף ההיתרים שמשמש כיו"ר הוועדה, נציג אגף מרשם ומעמד ברשות, נציג מנהל האכיפה, נציג מאגף הכשרה מקצועית במשרד הכלכלה ונציג מנהל תעשיות במשרד הכלכלה. ריכוז הוועדה מתבצע על ידי עובד אגף ההיתרים. את הדיון ניתן לקיים בשיחת וועידה טלפונית או בהתכתבות בדוא"ל, ובהשתתפות של לפחות שני נציגים מהוועדה.

  חשוב: אם הבקשה להיתר העסקה היא מטעם חברה בין לאומית או זרה, היא תעבור למנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה לקבלת חוות דעתם. החלטה בבקשה תתקבל בתוך כ- 21 ימי עסקים ממועד קבלת חוות הדעת.

  אישור הבקשה 

  אם אושרה הבקשה למן היתר עבודה יונפק היתר להעסקת מומחה זר על ידי אגף ההיתרים. תוקף ההיתר יהיה בכפוף לנהלים ולתנאים אשר יפורטו בהיתר עצמו או במסמך נלווה לו. המעסיק יופנה ללשכה הרלוונטית לפי הפירוט בהיתר, זאת לצורך הגשת בקשה לקבלת אשרת ישיבה ועבודה לעובד הזר אותו ביקש להעסיק.

  היתר שאושר בפעם הראשונה יהיה לשנתיים עבור מומחה זר בתחום עבודה ספציפי, ולשנה אחת בלבד עבור מומחה זר בתחום עבודה שלא דורש השכלה אקדמית ועם התחייבות המעסיק לשלם שכר מומחים.

  אם הוחלט לסרב לבקשה להיתר העסקה יקבל המעסיק או בא כוחו החלטה מנומקת ומפורטת.

  הארכת תוקף היתר ההעסקה לעובד הזר

  ניתן להאריך את תוקף ההיתר לתקופות מרביות ובהתאם למצוין במתן ההיתר הראשון. אולם, התקופה המצטברת לא תעלה על ששים ושלושה חודשי עבודה, למעט מקרים חריגים שיפורטו להלן. בקשה להארכת ההיתר יש להגיש באגף ההיתרים בצירוף כל המסמכים הנדרשים, למעט תעודות השכלה וקורות חיים. יש להגיש את הבקשה להארכת ההיתר עד שישים יום לפני שפג תוקף ההיתר. במידה והמעסיק מבקש להאריך את תקופת שהייתו של העובד הזר מעבר לתקופה של 63 חודשים יהיה עליו להגיש בקשה חריגה לאגף ההיתרים לפחות ששה חודשים לפני תום תוקף אשרת העבודה של העובד הזר ובצירוף הוכחות שיעידו על תרומתו הייחודית ונחיצותו של עובד זה. אם לא תוגש הבקשה החריגה במועד שנקבע, יהיה על העובד הזר לצאת מישראל בתום תוקף אשרת העבודה. הוא יוכל לחזור לישראל רק אם תאושר הבקשה החריגה להארכת שהייתו ועבודתו בישראל.

  בסמכות הרשות לבטל את ההיתר שניתן לעובד הזר ולמעסיק במידה ונמצאו חריגים דוגמת אי עמידה בנהלים או בתנאי ההיתר, מסירת מידע חלקי או כוזב או אם התקבלה המלצה מנומקת מרשות ציבורית לביטול ההיתר.

  המשך התהליך

  לאחר שהתקבל היתר העסקת עובד זר באחריות המעסיק לדאוג להנפקת אשרת עבודה מסוג ב'1 עבורו. עליו לדאוג שהאשרה מונפקת טרם הגעת העובד הזר לישראל. את הבקשה יש להגיש בלשכת רשות האוכלוסין ובכפוף להנחיות המצוינות בהיתר ההעסקה.

  התנאים לקבלת אשרת עבודה ב'1 הם נוכחות בלשכת השרות של המעסיק קיבל את ההיתר, או מיופה כוחו באמצעות יפוי כוח נוטריוני. כמו כן יש לצרף טופס בקשה לאשרה ורישיון כניסה לישראל ובקשה לקבלת אשרת שהייה ועבודה בישראל עבור העובד הזר. מסמכים נדרשים נוספים הם צילום דרכונו של העובד הזר ועם תוקף של שנה לפחות וצילום ההיתר שהתקבל מאגף ההיתרים. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה שנתית בכפוף לחוק עובדים זרים (סעיף 1י').

  הגבלים בהזמנת עובד זר: מדינת ישראל לא מאפשרת הזמנת עובד זר אשר נושא, או חולה באחת מן המחלות הבאות:

  איידס

  שחפת

  עגבת

  דלקת כבד

  זיבה

  אם נודע לנציגות ישראל במדינת המוצא של העובד הזר על קיומן של מחלות מדבקות אחרות באותה מדינה, בסמכותה לדרוש שמסמכים נוספים המעידים על מצבו הבריאותי של העובד.

  תנאי מהותי נוסף למתן היתר העסקה הוא ששכרם של העובדים הזרים ישולם לחשבון בנק המתנהל בישראל. בחשבון זה אין לשום צד שלישי, מלבד העובד עצמו, הרשאה לפעול בו. על המעסיק לשמור את אישורי הבנק המעידים על הפקדת השכר לצורך מסירתם לפיקוח, במידה ויתבקש לעשות כך.


   לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
   או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

   היתר העסקה לעובד זר בתחום הסיעוד

   היתר עבודה לעובדים זרים בתחום הסיעוד הוא מהנפוצים ביותר וניתן על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, ובהתאם לתנאי הזכאות ומבחן התלות שעורך המוסד לביטוח לאומי.

   ישנם מספר תנאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד, ביניהם:

   על המעסיק להגיע לגיל פרישה. זהו תנאי בסיס שמשתנה רק כאשר המעסיק, מבקש ההיתר, הוא נכה שזכאי לקצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי.

   על המעסיק לצבור לפחות 4.5 נקודות במבחן התלות. מבחן זה מתבצע במסגרת הבקשה לקבלת גמלת סיעוד ובאמצעותו נבדקת יכולתו של האדם – המעסיק – לבצע פעולות יום יומיות. קשיש שמתגורר לבדו יוכל לקבל היתר העסקה גם אם צבר רק 4 נקודות במבחן התלות. כמותו גם קשיש מעל גיל 90 שצבר רק 4 נקודות במבחן התלות.

   אדם השוהה בדיור מוגן או שאינו נמצא במסגרת אשפוז יום יוכל לקבל היתר להעסקת עובד זר. אולם לא יינתן היתר העסקה לעובד זר אם המעסיק, מבקש ההיתר, שוהה במוסד אשר מספק שירותי סיעוד כמו בית אבות, בית חולים וכדומה.

   אם המעסיק לא עומד בקריטריונים שצוינו תועבר בקשתו לבדיקת ועדה מקצועית שתדון בבקשה ותעיין במסמכיו הרפואיים. את המלצותיה תמסור הוועדה לרשות האוכלוסין וההגירה. לעתים תבקש הוועדה עוד אישורים וחוות דעת לפני מתן החלטותיה והמלצותיה.

   הליך הגשת הבקשה – רישיון לעובד זר בסיעוד:

   את הבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר יש להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. יש לצרף לבקשה אישור על תשלום האגרה לרשות ומסמכים שמעידים על מצבו בתפקודי של הקשיש (המעסיק), בתוספת תעודת זהות, כתב ויתור על סודיות רפואית והתחייבות המעסיק. הוועדה המייעצת עשויה לדרוש טפסים רלוונטיים נוספים. לאחר בחינת תוצאות מבחן התלות של המוסד לביטוח לאומי שנמסרות ישירות לרשות נשלחת ההחלטה למעסיק בדואר. במידה ואושרה על המעסיק לפנות לחברת הסיעוד בה הוא רשום ולהיעזר בה.

   היתר להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד משמש אך ורק לטיפול בקשישים ובמשרה מלאה. עובד זר לא יוכל לטפל בקשיש באופן חלקי. אם ניתנה החלטה לאשר מתן היתר לעובד זר מטעם רשות האוכלוסין וההגירה בהתחשב בצורך לקבלת עזרה לצמיתות, ניתן יהיה להאריכו ללא כל דיון נוסף. התנאי  היחיד להארכת ההיתר הוא שהקשיש לא עבר להתגורר במוסד אשר מספק טיפול סיעודי כחלק משירותיו.

   היתר להעסקת עובד זר מומחה בנוהל מזורז

   רשות האוכלוסין וההגירה מאפשרת למעסיקים להזמין לארץ עובד זר, מומחה, לתקופה מוגבלת של עד 45 ימים וללא השלבים בהליך הסטנדרטי. דרישות הסף לנוהל המזורז הן:

   • העובד הזר הוא אזרח בעל דרכון של אחת המדינות הפטורות מקבלת אשרה כתנאי לכניסה לישראל.
   • תוקף הדרכון של העובד הזר הוא לששה חודשים לפחות מיום סיום תקופת היתר ההעסקה.
   • העובד (המומחה) הזר מוזמן לתקופת עבודה קצרה בישראל, ואשר אינה עולה על 45 ימים.
   • העובד הזר לא שהה בישראל ברציפות או במצטבר במשך תקופה העולה על 45 ימים בשנה קלנדרית.
   • עבודת המומחה הזר נדרשת לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת.

   את הבקשה להתיר בנוהל מזורז יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: Mumhim@piba.gov.il. ניתן לשלם את אגרת הבקשה באופן מקוון.

   בקשות שהוגשו לפי נוהל זה יידונו בתוך ששה ימי עבודה מיום קבלתן ותשובה לפונה תישלח בדואר אלקטרוני.

   במידה והוחלט לאשר את הבקשה, יונפק היתר העסקה עם פרטי העובד הזר ופרטי המעסיק. ההיתר ישלח באמצעות דואר אלקטרוני למעסיק.

   לאחר הנפקת היתר ההעסקה, העובד הזר שפרטיו מופיעים בהיתר יוכל להיכנס לישראל במעבר הגבול נמל התעופה בן גוריון במועדים שנקבעו בהיתר.

   שימו לב – עובד זר שנכנס לישראל לאחר שקיבל את ההיתר יכול להתחיל לעבוד גם אם לא הונפקה עדיין בדרכונו מדבקת רישיון הישיבה ואשרת עבודה ב/1.

   רשות האוכלוסין וההגירה עשויה לסרב למתן היתר העסקה בנוהל מזורז מהסיבות הבאות:

   • העובד הזר נכנס לישראל שלא כדין, או שהה בישראל שלא כדין, נעצר והורחק ממנה, או שסורבה כניסתו לישראל בעבר.
   • העובד ניסה לקבל מעמד כלשהו בישראל.
   • קיים חשש כי העובד מגיע לישראל למטרה אחרת מהמוצהר, למשל לצורך השתקעות.
   • המעסיק או העובד מסרו פרטים כוזבים
   • המעסיק עושה שימוש לרעה בנוהל המזורז

   שירותי משרדנו לחיסכון ניכר בזמן ובביורוקרטיה:

   משרד עו"ד דוד אנג'ל מטפל בכל שלבי בקשת היתר להעסקת עובד זר. תהליך רישיון לעובד זר הוא לעתים מסורבל, ארוך ואף לא ברור. אי הבנת הדרישות של הרשויות השונות עלול לעכב את קבלת ההיתר ואפילו לבטלו כליל. למשרדנו ניסיון רב ומוצלח בטיפול בבקשת היתרים מסוגים שונים, חלקם מורכבים. הטיפול הוא זריז, יעיל ומקצועי ובמטרה לקצר ככל הניתן את תהליך הבקשה שכרוכים בה ניירת רבה, ביורוקרטיה מסועפת והצורך להכיר את מדיניות רשות האוכלוסין וההגירה בכל הנוגע לעובדים זרים ובתחומי העיסוק השונים.

   מעסיקים – זה הזמן להיעזר במקצוענים מהשורה הראשונה ולחסוך מעצמכם התעסקות מייגעת בתהליך מורכב, ובמיוחד אם אתם זקוקים לעובד הזר בדחיפות. צרו עמנו קשר ונסייע לכם בכל שלבי תהליך הבקשה להיתר.

    

   מה מספרים הלקוחות שלנו

   נעה צדיק
   נעה צדיק
   2021-08-22
   תותח!!
   תום רז
   תום רז
   2021-06-07
   צוות המשרד נתן מענה מיידי ואדיב לשאלות שלי! המון תודה
   erez rrr
   erez rrr
   2021-06-07
   שירות מצויון. שירה, את אלופה.
   Rute pacheco
   Rute pacheco
   2021-06-06
   אני דוד מג מבת ים מרוצה מאוד מהטיפול של משרד עורכי דין דוד אנג'ל ועובדיו המסורים עם יחס יוצא מהרגיל מומחים בהגשת כל המסמכים הנחוצים למשרד הפנים ובהצגת המסמכים בזמן ולעמוד מולם במקצועיות בתודה ובכבוד רב דוד .מ
   Shulamit Avraham
   Shulamit Avraham
   2021-04-22
   תודה על שירות מצויין ומהיר, ובמיוחד לשירה שמאוד אכפת לה ונותנת שירות מכל הלב. ממליצה בחום
   Канал ПозитиФФчик
   Канал ПозитиФФчик
   2021-04-13
   מאוד ממליצה!! התקשרתי אם שאלה ותוך דקה נתנו לי מענה והסבירו מה עלי לעשות. תודה רבה לכם!
   braa esa37
   braa esa37
   2021-02-12
   מומלץ בחום.