ייצוג מעסיקים בכתבי אישום בהעסקת זרים שלא כחוק בישראל

כתב אישום בגין העסקת עובד זר – מבוא

בניגוד לעבר, העסקת עובד זר נחשבת כעבירה פלילית לכל דבר ועניין, רבים מהאנשים אינם מודעים לעובדה כי העסקת עובד זר באופן לא חוקי הינה עבירה פלילית – הענישה הפלילית על העסקת עובד זר שלא כדין היא חמורה יותר ויכולה להגיע לכדי שנה במאסר או קנסות בסך של כ- 100 אלף₪. עם זאת, העסקת עובד זר באופן לא חוקי לא מחייבת בהכרח הגשת כתב אישום פלילי, בעבר הרשויות היו ממירות את כתבי האישום לקנסות מנהליים, מדובר על קנסות בסכומים הנעים בין 5,000 ל- 10,000 ₪ עבור כל עובד שהועסק באופן לא חוקי על כל סעיף וסעיף (קיימים שישה).

ברם כיום לאחרונה קיימת מדיניות של משרד התמ"ת להגיש כתבי אישום כנגד כל המעסיקים שנתפסו ו/או נחשדים בגין העסקה של עובד זר שלא כדין. זאת ועוד, קיימת חשיבות רבה לניהול הליך כהלכה עוד בתחילתו של התיק וטרם החקירה וטעינת הטענות הרלוונטיות.

כסיכום – יש חשיבות רבה ביותר לניהול ההליך כהלכה, מאחר וזה מורכב מטענות מנהליות שונות וטענות מן המשפט הפלילי, ורצוי להיות מלווים בעו"ד המצוי היטב בהליכים השונים ובטענות המנהליות המתאימות.

המסגרת המשפטית:

עבירת העסקת עובד זר ללא היתר, חקוקה בסעיף 2(א)(2) לחוק. לשון הסעיף הינה כדלקמן:

" 2. (א) מעביד שעשה אחד מאלה-

(2) העביד עובד זר בניגוד להוראות סעיף 1יג;
דינו – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, וקנס נוסף פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לעובד, לכל יום שבו נמשכת העבירה, ואם נעברה העבירה לגבי עובד זר שהועסק במסגרת עסקו או משלח ידו של המעביד – דינו מאסר שנה או קנס פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, וקנס נוסף פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לעובד, לכל יום שבו נמשכת העבירה".

סעיף 1 יג' לחוק קובע, כי:

"(א) לא יקבל אדם עובד זר לעבודה, אלא אם כן הממונה או עובד משרד הפנים מטעמו, התיר בכתב את העסקתו של העובד הזר אצל אותו מעביד, ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר כאמור יכול שיהיה למכסה מסוימת של עובדים זרים שיועסקו אצל אותו מעביד או לפי רשימה שמית.
(ב) היתרים לפי סעיף זה יינתנו בשים לב, בין השאר, למאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השונים.
(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על העסקתו של עובד מסוג ששר הפנים קבע לפי סעיף 2(ג) בחוק הכניסה לישראל".

הפסיקה דנה בתכלית העומדת בבסיס העבירה נשוא האישום ובבסיס האכיפה:

"…העסקת עובדים זרים ללא היתר, בלי הפיקוח של החוק ומשרד העבודה והרווחה המבטיח להם תנאי עבודה הוגנים, פוגעת גם בתנאי עבודתם של עובדים מקומיים רבים הצריכים להתחרות בשוק העבודה עם "עבודה זולה". אנו מצווים מכוח עקרונות הדמוקרטיה של מדינת ישראל ומורשת ישראל להעניק יחס הוגן לזר. לפיכך, אין להטיל קנס סמלי או נמוך על המעסיק פועלים זרים ללא היתר, מבלי שקיימים נימוקים מיוחדים…"[1].

ביסוד העובדתי:
כדי להוכיח ביצועה של עבירת העסקת עובד זר ללא היתר על התביעה להוכיח, ראשית, כי המדובר בעובד זר המועסק ללא היתר, או לחילופין, אשר יש לו היתר אך הוא הועסק שלא בהתאם לתנאיו. שנית, כי הוכח במידה הנדרשת שבינו לבין המעסיק הנטען נתקיימו יחסי עבודה[2].

ביסוד הנפשי:
באשר ליסוד הנפשי, עבירת העסקת עובד זר ללא היתר, הינה עבירה בה מתקיימות, לכאורה, נסיבות לביסוס חשד בדבר האפשרות שההעסקה אינה כדין וכי חשד זה על המעסיק הפוטנציאלי להפריך, טרם התקשרותו עם העובד[3].

בית הדין הארצי התייחס ליסוד נפשי של עצימת עיניים בהעסקת עובד זר שלא כדין וקבע כי:

    "… יסוד נפשי של "עצימת עיניים" מתקיים באחד משני מקרים: בנסיבות המקרה כפי שהוכחו, לא עלה חשד בלבו של הנאשם; או משקינן חשד בליבו של הנאשם, או שיכול היה לקנן בו החשד, בדק הנאשם את החשד והביא לאישושו או להפרכתו. "הפרכת קיומו של חשד כאמור המגיע כדי 'מודעות' מוטלת על הנאשם … והדרך לעשותה היא, בין על ידי הוכחה כי הנאשם בדק את מסמכיו של התושב הזר ועל פיהם הוא שוהה כדין בישראל, ובין אם בנסיבות הענין הוכיח כי לא חשד שמדובר בתושב זר השוהה שלא כדין בישראל" [רע"פ 10556/03 דוד סעדיה נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 19.12.04]. ודוק: משעלה חשד של העסקה שלא כדין, מוטלת על הנאשם החובה לברר את החשד ולהפריכו. כאשר מתעורר חשד רציונאלי ואדם נמנע מלבררו מתקיים היסוד הנפשי של עצימת עיניים. [4]"

מומחיות משרד עו"ד דוד אנג'ל:

משרדנו הינו בעל התמחות ספציפית המלווה בניסיון רב בייצוג מעסיקים בבתי המשפט וברשויות למיניהם בטענות מנהליות ופליליות השזורות זו בזו בנושאים אלו, לרבות הפחתה הלכה למעשה וביטול קנסות מנהליים שהוטלו על מעסיקים שונים וייצוג בטיפול ההליכים בבית הדין לעבודה, בכל הנוגע לניהול הטענות במסגרת כתבי אישום כנגד המעסיקים וביטולם בנסיבות המתאימות.

דוגמאות לתיקים תחת טיפולנו 
כדוגמה, למקרים הרבים בו משרדנו טיפל בהצלחה, נספר על מקרה בו הואשמה לקוחתנו שהינה חברת קבלנית מבוססת כי העסיקה שלא כדין עובדים זרים בניגוד להוראות 2(א)(1) לחוק עובדים זרים. משרדנו החל לפעול לאלתר לביטול כתב האישום באופן מידי וטען שדין כתב האישום להתבטל מעיקרו, בין היתר מכיוון שהאישום הוגש באיחור כך שלמעשה העבירה הנטענת התיישנה. זו עבירת "עוון" שחלה עליה התיישנות לאחר 5 שנים, ובמקרה זה הוגש כתב האישום רק לאחר 7 שנים.

לגופא לעניין העבירה עצמה, טען משרדנו כי החברה הקבלנית כלל לא עברה על החוק והעסיקה את העובדים הזרים מכח ההיתר שניתן לה להעסקת 50 עובדים זרים. לאחר דין ודברים בבית המשפט וחילופי פרטים ומכתבים עם ב"כ המאשימה, קיבלה המאשימה את הטענות ובית המשפט לבסוף קיבל את בקשת ב"כ המאשימה למחוק את כתב האישום וזה נמחק!

לפיכך, בכל מקרה בו נעצר לכם עובד בגין סיבה כלשהי, או חלילה נתבקשתם להגיע לחקירה בעניין זה ו/או קיבלתם קנס מנהלי ואף חלילה כתב אישום ממשרד התמ"ת, ישמח משרדנו לייעץ לכם כהלכה בנושא ולייצגכם בכל שלבי ההליך על מנת להביא לפתרון יעל ומהיר בצורה הטובה ביותר מבחינתכם.

משרד עו"ד דוד אנג'ל יודע לטפל ולהתמודד עם כל המקרים של ביטול קנסות בגין העסקת עובד זר, עם הצלחות בתחום מזה למעלה משני עשורים. עד היום ניהלנו אלפי תיקים של ישראלים, מעסיקים, שביקשו לבטל את הקנסות בגין העסקת עובד זר, הן מול הרשות – משרד התמ"ת והן בבתי המשפט. משרד עו"ד דוד אנג'ל מתמחה בכל הקשור להליכים מול משרד התמ"ת, משרד הפנים ובתי המשפט השונים בכל הנוגע לכניסה וישיבה של זרים בישראל והעסקתם כדין ושלא כדין (כדוגמת: תביעות עבודה והגשת כתבי אישום בבית הדין לעבודה בגין העסקה שלא כדין, שחרורים ממעצר בית הדין לביקורת משמורת, שחרורים ממעצר והסדרת אשרה ומעמד בעתירה מנהלים או ערר בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים, ערעורים במסגרות שונות לבית המשפט העליון ופניות מתאימות לבג"צ ) זאת על רצף זמן ארוך תוך הצלחה מרובה ביותר והוא פועל ללא לאות על מנת למצות עבור לקוחותיו את אותן טענות העומדות להם בכל תיק ותיק ולמצות את הזכויות המוקנות להם על פי כל דין.

משרד עו"ד דוד אנג'ל מעניק ליווי צמוד וייצוג מול משרד התמ"ת, משרד הפנים ובערכאות המשפטיות השונות הרלוונטיות לכל תיק ותיק: אך בין היתר משרדנו מלווה את לקוחותיו בנושא הנידון בליווי, יעוץ וטיפול לביטול קנסות מנהליים שהוטלו על מעסיק בגין העסקת עובד זר * מול משרד התמ"ת, מול הרשות הרלוונטית בכל נושא ונושא, תדרוך והנחיה לפני דיונים בבית הדין לעבודה ו/או בנושאי משרד הפנים בבתי המשפט המוסמכים  * תדרוך לפני תשאול וחקירה במשרד התמ"ת, במשרד הפנים * תדרוך להכנה ולהמצאת מסמכים רלוונטיים הנדרשים ע"י הרשות ו/או לייצוג בתיק * הכנת כתבי טענות –  מסמכים * ייצוג צמוד במשרד הפנים * פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות.


[1] ע"פ (ארצי) 1001/01 מדינת ישראל נ' נפתלי, (פורסם בנבו, 2002).
[2] תפ (י-ם) 129-08 מ.י. משרד התמ"ת מחלקה משפטית-עו"ז נ' בר חן גיל (פורסם בנבו, 2012).
[3] ע"פ (ארצי) 22/06 מדינת ישראל נ' רוזן, סעיף 10 לפסק דינה של השופטת נילי ארד (כתוארה דאז) (פורסם בנבו, 2007).
[4] שם.

מה מספרים הלקוחות שלנו

נעה צדיק
נעה צדיק
2021-08-22
תותח!!
תום רז
תום רז
2021-06-07
צוות המשרד נתן מענה מיידי ואדיב לשאלות שלי! המון תודה
erez rrr
erez rrr
2021-06-07
שירות מצויון. שירה, את אלופה.
Rute pacheco
Rute pacheco
2021-06-06
אני דוד מג מבת ים מרוצה מאוד מהטיפול של משרד עורכי דין דוד אנג'ל ועובדיו המסורים עם יחס יוצא מהרגיל מומחים בהגשת כל המסמכים הנחוצים למשרד הפנים ובהצגת המסמכים בזמן ולעמוד מולם במקצועיות בתודה ובכבוד רב דוד .מ
Shulamit Avraham
Shulamit Avraham
2021-04-22
תודה על שירות מצויין ומהיר, ובמיוחד לשירה שמאוד אכפת לה ונותנת שירות מכל הלב. ממליצה בחום
Канал ПозитиФФчик
Канал ПозитиФФчик
2021-04-13
מאוד ממליצה!! התקשרתי אם שאלה ותוך דקה נתנו לי מענה והסבירו מה עלי לעשות. תודה רבה לכם!
braa esa37
braa esa37
2021-02-12
מומלץ בחום.